V dnešnom článku vám chceme priblížiť tému, ktorú vyhľadáte (aj u nás) pomerne často. Hoci na internete nájdete v spojitosti s preukazom ŤZP množstvo článkov, o nároku naň sa hovorí už pomenej. Rovnako tak tiež o tom, kde ho môžete získať a aké výhody z vám z neho vyplývajú.

Kedy máte nárok na preukaz ŤZP?

ŤZP preukaz vám vyhotoví ÚPSVaR vtedy, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo s právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Ako si ho vybavíte?

  1. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je lekárska prehliadka, keďže k žiadosti budete prikladať aj tlačivo na doloženie zdravotného stavu pre účely posúdenia ŤZP občana.

POZNÁMKA: Potrebné budú všetky vyšetrenia od odborných lekárov a lekárske nálezy, ktoré máte zdokladované.

  1. Súčasťou žiadosti sú aj dve farebné fotografie s veľkosťou 3×4 cm.
  2. Následne musíte na najbližšom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podať žiadosť na vydanie preukazu ŤZP, konkrétne na sociálnom oddelení.
  3. Po podaní žiadosti budete čakať na predvolanie na lekársku prehliadku k posudkovému lekárovi, ten rozhodne o možnosti vašej invalidity a poberania invalidného dôchodku.
  4. Do 30 dní vám príde rozhodnutie, voči ktorému sa môžete odvolať, najprv na Sociálnu poisťovňu. V prípade, ak nebudete spokojní, s podaním sa musíte obrátiť na okresný súd.

 


 

Aké výhody vám z ŤZP preukazu plynú?

Oslobodenie od poplatkov pre ŤZP

Ako občan s preukazom ŤZP môžete byť oslobodení od poplatkov za vydanie niekoľkých dokumentov: doklady súvisiace s vozidlom a držiteľom preukazu ŤZP, za vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie, za povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR a iné.

Cestovanie

Či už budete cestovať vlakom, MHD alebo autobusmi, bezpochyby vám prinesie zľavu. Tá však závisí od jednotlivých prepravcov, preto si vždy pred cestou pozorne prezrite ceny a možné zľavy, ktoré vám z preukazu ŤZP vyplývajú.

Koncesionárske poplatky

 Vedeli ste, že osoby s ŤZP sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodené? Je to tak, na adresu RTVS je nutné zaslať fotokópiu preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie o tom, že vás uznali za občana s ŤZP, zároveň aj meno odberateľa elektriny, evidenčné číslo SIPO a rodné číslo.

Dane a poplatky v meste/obci

Zistite si, či má vaša obec alebo mesto schválené uznesenie alebo Všeobecno-záväzné nariadenie o zľavách pre občanov ZŤP a invalidov, najčastejšie to je v prípade poplatku za odvoz komunálneho odpadu, na daniach za nehnuteľnosti alebo poplatku za psa. Totiž, ak ho má, môžete žiadať o úľavy.

Rovnako tak môžete dostať zľavu na daň za garáž, byt alebo pozemok. Určite sa neváhajte informovať na obecnom alebo mestskom úrade o tom, aké možností zliav a výhod majú občania ŤZP.

Parkovací preukaz

Tento preukaz je vystavený osobám ŤZP na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným autom. Jeho majiteľ môže následne stáť na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP.

Ak si preukaz pôjdete vyhotoviť, myslite na potrebné náležitosti: občiansky preukaz a fotografia 3×3 cm.

Zadarmo po diaľnici

Držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP získa diaľničnú známku (e-známku) zaslaním požadovaných dokumentov na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

 

Foto: unsplash.com