hello world!
Published: 22 decembra, 2022

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov, ktoré sú spojené s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Ide o zvýšené výdavky spojené s obstaraním potravy v súvislosti s dodržiavaním diétneho režimu.

Aké sú podmienky nároku na kompenzáciu zvýšených výdavkov?

Peňažný príspevok sa poskytne vtedy, ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, to znamená, ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona.

Kedy nie je možné poskytnúť príspevok?

Ak je osobe s ŤZP poskytnutá celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní).

Zároveň nárok na príspevok nemá osoba s ŤZP vtedy, aj je jej príjem vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Ako a kde sa podáva žiadosť?

Súčasťou žiadosti musí byť odôvodnenie. Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne, a to na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním samotnej žiadosti informovali na ÚPSVaR o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné doložiť. Žiadosť si môžete stiahnuť tu.

Zároveň však máte nárok na príspevok uplatniť si aj elektronickou cestou, kde je nutný aj podpísaný zaručený elektronický podpis.

Kedy zaniká nárok?

Nárok vám zaniká, ak sa peňažný príspevok poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel.

Ďalším dôvodom je, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok (napríklad, ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €).

Nárok na peňažný príspevok tiež zaniká dňom smrti osoby s ŤZP.

Všetko nájdete na webe

Ďalšie podrobnejšie informácie o výplate a výške príspevku nájdete na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Neváhajte si otvoriť tento link, kde nájdete aj spomínanú žiadosť k vytlačeniu.

 

 

 

 

 

Nonstop bezplatná infolinka

0800 199 060
Support develop by Greativity.sk